دوره های مهارتی

دوره های مطالعاتی

دوره تربیت مربی تخصصی سینما

دوره تربیت مربی تخصصی سینما

دوره تربیت مربی تخصصی ماهواره

دوره تربیت مربی تخصصی ماهواره

دوره تربیت مربی تخصصی فضای مجازی

دوره تربیت مربی تخصصی فضای مجازی

اولین همایش سواد بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای کشور

اولین همایش سواد بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای کشور
مهارت تشخیص بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی خوب از بد توسط نوجوانان

دوره مطالعات رسانه تخصصی موسیقی

دوره مطالعات رسانه تخصصی موسیقی
 
 
 

محصولات آموزشی

کارگاه های عمومی سواد رسانه ای در سراسر کشور

د