در راستای کارآمد سازی مبلغین در ایام تبلیغ محرم مجموعه ای از فایل های مورد نیاز مبلغین، جهت ارائه تبلیغی جذاب تر و کارآمدتر، در موسسه خواجه نصیرالدین طوسی تهیه شده و به همه مبلغین می توانند بصورت رایگان آن را دریافت نمایند.