دوره تربیت مربی مطالعات رسانه – تخصصی ماهواره

پوستر-ماهواره-افقی

دوره تربیت مربی مطالعات رسانه – تخصصی ماهواره ویژه خواهران در بهار 95 اجراء شد.