بسته کامل تربیت مربی سواد رسانه + هارد 1 ترابایتی

با ما استاد سواد رسانه شوید !

شما میتوانید با تخفیفی ویژه، تمامی دوره های تربیت مربی را بر روی یک هارد 1ترابایتی دریافت کنید...

پوستر بسته جامع تربیت مربی سواد رسانه


محتوای هارد 1 ترابایتی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی فضای مجازی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی فضای مجازی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی سواد بازی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی سواد بازی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مدیریت رسانه

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مدیریت رسانه

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات موسیقی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات موسیقی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی انیمیشن

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی انیمیشن

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی ماهواره

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی ماهواره
 

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی سینما

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی سینما