100 عدد کلیپ یک دقیقه ای مدیریت رسانه

100 عدد کلیپ یک دقیقه ای مدیریت رسانه

با موضوع نحوه مدیریت رسانه در خانواده، تعداد 100 عدد آیتم 1 دقیقه ای ضبط شده و برخی قسمت های آن آماده شده و بقیه نیز در حال تدوین می باشد.