۲ بهمن ۱۳۹۶

دوره تربیت مربی مدیریت رسانه

۵ بهمن ۱۳۹۶

غرفه سواد رسانه در نمایشگاه آرامش بهاری