محصولات تخصصی سواد رسانه ای

۲۷ تیر ۱۳۹۵

دوره تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی سینما)

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

دوره سواد بازی + فتوشاپ عملی