چه بازی هایی ضرر داره

۲ بهمن ۱۳۹۶

دوره تربیت مربی سواد بازی های رایانه ای

۱۶ آبان ۱۳۹۷

تأثیر بازی های رایانه ای بر احساسات

بازی های رایانه ای بسیار تأثیرگذارتر از فیلم های سینمایی است بدلیل اینکه در بازی ها، خودمان به جای شخصیت اصلی بازی تصمیم گرفته و عمل می کنیم.