۱۰ شهریور ۱۳۹۵

دانشگاه هیولا سازی دشمن

۱ بهمن ۱۳۹۶

دوره مطالعات رسانه تخصصی انیمیشن