دوره تربیت مربی مطالعات رسانه – تخصصی ماهواره

دوره تربیت مربی عمومی رسانه های دیجیتال
9 دسامبر 2015
راه اندازی اولین گیم نت پاک در ایران
10 دسامبر 2015

دوره تربیت مربی مطالعات رسانه – تخصصی ماهواره ویژه خواهران در بهار 95 اجراء شد.