9 نوامبر 2018

عکس یادگاری با قهرمانان

در این بخش، مخاطبین از بین قالب های مختلف، یکی از قهرمانان ملی مذهبی خود را انتخاب کرده و در جایگاه ایستاده و با ژست خاص خودشان و متناسب با قالب انتخابی، عکس با پرده سبز می گیرند.سپس عکس گرفته شده بوسیله فتوشاپ با قالب انتخابی ترکیب می شود و […]