هر کدام از ابزارهای تکنولوژی که می تواند در تبلیغ چهره به چهره و سنتی کارآمد بوده و کیفیت آن را بالا ببرد