23 آوریل 2017

حضور مهندس ضابط در برنامه رادیویی کاشانه

مصطفی ضابط رئیس موسسه خواجه نصیرالدین طوسی مهمان برنامه زنده کاشانه از رادیو قم بودند. بنابر گزارش واحد خبر موسسه طوسی مهندس ضابط در برنامه زنده کاشانه از رادیو قم به عنوان کارشناس برنامه در مورد فواید تکنولوژی تبلت سخن گفتند و سپس آسیبهای جسمی ،روحی و اعتیاد به این […]